L'Exposició Universal de 18882.- Antecedents

3.- Preparació i desenvolupament de l'Exposició

4.- Balanç: l'Exposició de 1888 com a motor de transformació urbana (properament)
4.1.- L'Exposició de 1888 com a motor de transformació urbana
4.2.- Les transformacions físiques
                a) Renovació del recinte de l'Exposició
                b) Millores a les façanes dels edificis públics i privats
                c) Obertura i acabament de carrers
                d) Ampliació de les places hoteleres
                e) Arranjament i inauguració de monuments
                f) Renovació del mobiliari urbà
                g) Millora de l'enllumenat de gas o substitució per enllumenat elèctric                                 
4.3.- Una transformació d’abast limitat
4.4.- Els límits espacials de la transformació urbana
4.5- Els límits temporals
4.6.- Els límits tipològics
4.7.- Les transformacions simbòliques
4.8.- Conclusions

5.- Bibliografia